Trước năm 1975, cha tôi là công chức.Năm 1967, từ khu 5 QT.Nha trang, cha tôi được điều động lên…